ความรู้จักกับTOEIC

TOEIC คืออะไร

 • TOEIC (The Test of English for International Communication) ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1979 โดย Educational Testing Service? (ETS?) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Princeton, นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา
 • Toeic เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT
 • สำหรับเนื้อหาของการสอบ TOEIC จะเน้นที่ทักษะการฟัง (listening) และการอ่าน (reading) เป็นหลัก คะแนนที่ได้รับจากการสอบนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการสมัครงานสายการบิน งานโรงแรม การในสายบริการต่างๆ ในระดับนานาชาติ หรืองานออฟฟิสของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ประเภทของการสอบ

 1. Classic TOEIC Test Administration
 2. Redesigned TOEIC Test Administration (เริ่มใช้เดือนเมษายน 2551)

1. Classic TOEIC

 • ข้อสอบ Classic TOEIC จะประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบทางด้านการฟัง 100 ข้อ (ฟังจากเทปที่อัดไว้) และการอ่าน 100 ข้อ ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง

รายละเอียด

Section 1 ส่วนของการฟัง

 • Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
 • Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
 • Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
 • Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)

Section 2 ส่วนของการอ่าน

 • Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
 • Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
 • Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

ผลคะแนน

สำหรับการคิดคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนของการฟัง 5-495 คะแนน
 • ส่วนของการอ่าน 5-495 คะแนน

คะแนนเต็ม 990 คะแนน ซึ่งผลคะแนนที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

การสมัครสอบ TOEIC

 • ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์
 • ผู้สอบ ควรโทรไปสอบถามและจองวันสอบก่อน เพราะบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มได้

รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)

» ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services

 • ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
 • ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
 • โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131
 • แฟกส์ 0 2664 3122
 • E-mail : information@toeic.co.th

» ออฟฟิซสาขาเชียงใหม่

 • 4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ
 • 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000
 • โทรศัพท์ 0 5324 8208, 0 5330 6600
 • แฟกส์ 0 2664 3122
 • E-mail : toeicnorthern@toeic.co.th

» วันเปิดทำการ

 • วันจันทร์ – วันเสาร์ เว้นวันหยุดของทางศูนย์ (วันอาทิตย์และ วันหยุดดังนี้)

» ศูนย์สอบย่อย

 • ขอนแก่น
 • โคราช
 • ลำปาง
 • ภูเก็ต
 • พิษณุโลก
 • สงขลา

ขั้นตอนของการลงทะเบียน

1. การจอง

 • ผู้ประสงค์จะเข้าทำการทดสอบควรจะทำการจองวันสอบอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันที่ต้องการสอบ (จองได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์และไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น) และในบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มในวันนั้น ๆ ซึ่งสามารถสอบถามวันที่สามารถลงทะเบียนที่นั่งสอบได้จากทางเจ้าหน้าที่

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจองวันสอบ

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขในหนังสือเดินทางแทน)
 • ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์
 • วันที่ต้องการไปสอบ
 • เวลาที่ต้องการสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปกติ แต่จะมีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติมมากกว่านี้)

***หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบต้องการเลื่อนวันสอบ หรือยกเลิกการจอง จะต้องทำก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 1 วัน หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมา จะมีผลให้การขอสอบในครั้งหน้าถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาท

2. การลงทะเบียน (ในวันสอบ)

 • ผู้เข้าสอบควรถึงสถานที่สอบก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการการลงทะเบียน

3. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ห้ามมิให้ใช้สำเนาแทนตัวจริง

ค่าใช้จ่ายในการสอบ Classic TOEIC

 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2551 ราคาจะถูกปรับเป็น 1,200 บาท)
 • ค่าจัดส่ง 50 บาท (ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งทาง EMS)

**หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในขณะที่ชำระค่าลงทะเบียน และสามารถรับได้หลังจากที่ทำการสอบเสร็จ ทางศูนย์จะไม่ออกใบเสร็จอย่างเป็นทางการให้หลังจากเลยวันสอบไปแล้ว แต่จะออกใบเสร็จแบบไม่เป็นทางการให้แทน
 2. หากไม่มาทำการสอบหรือมาไม่ทันตามที่นัดไว้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการขอสอบครั้งหน้าอีก 500 บาท

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

 • เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้นั่งเท่านั้น
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (เพจเจอร์ โทรศัพท์มือโทร) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ ที่ไม่จำเป็นติดตัวเข้าไปในห้องสอบ ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ กับความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ได้วางเอาไว้

ใบรายงานผลคะแนน

การรับผลสอบ สามารถขอรับได้ 3 ทางคือ

1. มารับด้วยตนเอง ทางศูนย์สอบจะไม่ส่งหรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ แฟกส์ หรืออีเมลล์
ผลการสอบจะออกหลังจากวันสอบ 1 วัน และเปิดให้ผู้เข้าสอบมารับผลคะแนนในเวลา 10:00 – 16:30 น. ทุกวันที่เปิดทำการ (ในกรณีที่สอบวันเสาร์ จะได้รับผลอบในวันอังคารหน้า)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ซึ่งทางศูนย์จะคิดค่าบริการ 50 บาทสำหรับการจัดส่งในประเทศไทย และจะต้องดำเนินการเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการเอง ทางศูนย์ไม่สามารถรับผิดชอบส่งให้ใหม่ได้ ในกรณีที่รายงานผลคะแนนไม่ถึงผู้รับ

3. ให้ผู้แทนมารับรายงานผลคะแนนแทน ซึ่งจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนในวันสอบของผู้สอบ
3.2 บัตรประชาชนของผู้สอบ (หรือหนังสือเดินทาง)
3.3 บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (หรือหนังสือเดินทาง

การขอรายงานผลคะแนนฉบับใหม่

» ผู้สอบสามารถขอผลคะแนนใหม่เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางศูนย์จะไม่ออกรายงานผลคะแนนให้

การร้องขอใบรับรองผลคะแนนใหม่ ต้องนำหลักฐานและแจ้งข้อมูลดังนี้

 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สอบ
 2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ไปขอแทน (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นไปรับแทน)
 3. ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษของผู้สอบ
 4. แจ้งรายละเอียดวันสอบ และประเภทที่สอบ
 5. ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ชุด

***หมายเหตุ หลังจากที่ทำเรื่องร้องขอและจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการอีก 2 วันทำการก่อนที่ผลรายงานจะออก ซึ่งสามารถรับได้ด้วยตนองหรือใช้บริการจัดส่งทาง EMS ก็ได้ (ไม่สามารถจัดส่งให้ทางโทรศัพท์ แฟกส์ อีเมล์หรือจดหมายได้)

2. Redesigned TOEIC Test Administration (เริ่มใช้ครั้งแรก 1 เมษายน 2551)

การสอบ Redesigned TOEIC จะเริ่มต้นใช้ก่อนในบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดที่ได้มีการกำหนดให้จัดสอบก่อน ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ส่วนการเพิ่มสถานที่อื่น ๆ จะดูตามความเหมาะสมในภายหลัง
การสอบนี้จะจัดขึ้น 1 ครั้งต่อเดือนและมีการกำหนดวันสอบที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นวันเสาร์

การจอง

 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสอบจะต้องทำการจองอย่างน้อยล่วงหน้าสองอาทิตย์ก่อนสอบ เพื่อยืนยันวันสอบและที่นั่งสอบ การจองที่นั่ง สามารถจองได้ทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาที่เปิดทำการ (จันทร์-เสาร์ 8.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดที่ทางศูนย์กำหนด) หรือผ่านทางอีเมล์ test_reservations@cpathailand.co.th หรือทางเว็บไซด์ http://www.cpathailand.co.th

***หมายเหตุ

 1. การจองจะไม่ได้รับการรับรองจนกว่าค่าธรรมเนียมจะได้รับการชำระ การจองที่ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่จองภายในระยะเวลา 10 วันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 2. ค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิซกรุงเทพ และสาขาเชียงใหม่ หรือชำระด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (ผู้ชำระต้องรับผิดชอบค่าโอนเอง) หรือการสั่งจ่ายทางไปรษณีย์

ในการจอง ผู้เข้าสอบควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน (เลขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย)
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • เบอร์ติดต่อ
 • อีเมล์
 • สถานที่สอบที่ต้องการ
 • วันที่ต้องการสอบ
 • วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนวันสอบ และยกเลิก

 • ผู้สอบสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 500 บาท
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบภานในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ จะเสียค่าดำเนินการ 1000 บาท
 • หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบไม่สามารถมาสอบตามวันที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

การออกใบรายงานผลคะแนน

» จะใช้เวลาตรวจข้อสอบ 5 วันทำการนับจากวันที่สอบ หากต้องการรับด้วยตนเอง สามารถขอรับได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. ในวันที่เปิดทำการ

 • เอกสารในการขอรับ
 • ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
 • บัตรประชาชน
 • บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (ในกรณีให้คนอื่นมารับผล)

การจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ EMS

หากไม่สะดวกในการมารับเอง สามารถขอให้จัดส่งทาง EMS ได้ โดยสามารถทำเรื่องและจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่สอบเสร็จ โดยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับค่าธรรมเนียม EMS เท่ากับ 100 บาท

***หมายเหตุ ใบรายงานผลคะแนนจะเก็บรักษาไว้ให้ 90 วัน หากเลยกำหนดและยังไม่มีการไปรับรายงานผลคะแนนดังกล่าว ใบรายงานนั้น ๆ จะถูกทำลาย ซึ่งหากต้องการไปรับเอกสาร จะต้องร้องขอผลคะแนนใหม่ และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอ

รายละเอียดของใบรายงานผล

ประกอบด้วยตัวจริงและสำเนาหนึ่งชุดดังนี้

 1. ใบรายงานผลคะแนน ซึ่งจะเป็นซองปิดผนึกของแต่ละคน
 2. ใบรายงานผลคะแนนการฟังและการอ่าน ซึ่งจะมีรายละเอียดและอธิบายถึงผลคะแนน

***หมายเหตุ หากผู้สอบต้องการสำเนาอย่างเป็นทางการ สามารถยื่นฟอร์มการขอได้ที่ศูนย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 250 บาท และต้องใช้ระยะเวลาก่อนขอรับประมาณ 2 วันทำการ

ค่าใช้จ่ายของการสอบ Redesigned TOEIC

 • ค่าธรรมเนียมในการสอบ 1,500 บาท
 • ค่าจัดส่ง 100 บาท (ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งทาง EMS)
 • ค่าขอสำเนาอย่างเป็นทางการ 250 บาทต่อ 1 รายงาน

ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC

TOEIC

สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC

 • เนื้อหาของการวัดผล
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ คือ 2 ชั่วโมง
  • การฟัง 45 นาที
  • การอ่าน 75 นาที
 • จำนวนของคำถาม 200 ข้อ
  • การฟัง : 100
  • การอ่าน : 100
 • ใช้กระดาษคำถามและใช้ดินสอในการสอบ
 • ระดับความยาก
 • ระดับคะแนนและการประเมินผล

ที่มา http://www.educatepark.com

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *