ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

  • 0

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานต่อไป

Download ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ – ราชกิจจานุเบกษา

Comments

comments


Infomation