จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 63

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัยข้าราชการคร…

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING)

Download file แน…

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ.2562

เนื่องด้วย สำนัก…