ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ.2562

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และคณะกรรมการ ช.พ.ค.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ.2562
โดยเร่งรัดให้สมาชิก ช.พ.ค.ในจังหวัดมาดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ
จึงแจ้งและเรียนเชิญสมาชิก ช.พ.ค.ในสังกัดจังหวัด ทุกท่านมาดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามแบบใหม่ด้วยตนเอง
เอกสารต้องยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่
1.เอกสารที่สมาชิก ช.พ.ค. ต้องแสดงฉบับจริงพร้อมมอบสำเนา ดังนี้
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
1.2 ทะเบียนบ้าน
1.3 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี)
1.4 ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า(ถ้ามี)
1.5 ใบ คร.2 กรณีสุภาพสตรีจดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า”นางสาว”หรือใช้นามสกุลเดิมของตนเอง(ถ้ามี)
2. เอกสารของผู้ถูกระบุฯมอบเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
2.1สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถูกระบุฯทุกคน
2.2สำเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดามารดา และคู่สมรส(กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
2.3สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม(ถ้ามี)
2.4สำเนาหนังสือรับรองบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว(ถ้ามี)Ref.แบบฟอร์มงาน ชพค. กิจการ ชพส.

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *