ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 5 เม…

การพกปืน

ประชาชนทั่วไป ขอ…

การโอนเงินใช้หนี้ผ่านบัญชีธนาคาร ถือเป็นหลักฐานการชำระเงินตามกฎหมายได้หรือไม่

ปัจจุบันการใช้อิ…

กฎหมายน่ารู้ : ใครมีอำนาจออก หมายเรียก หมายจับ หมายค้น ได้บ้าง? เพราะเหตุใดต้องออกหมายและต้องปฏิบัติอย่างไร?

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

ครม.ไฟเขียวสามารถตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ดินตัวเองได้แล้ว

ดัน มะพร้าว เป็นสินค้าควบคุม ขนย้ายไม่แจ้งติดคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

สรุปแนวทางการแก้…

ราชกิจจาฯ ลงประกาศ ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ ยาเสพติด ฉบับใหม่!

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำหนดการจำหน่ายร…

คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง โครงการภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

การเรียนการสอนแบ…