คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติสำห…

กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

ที่มา ดาวน์โหลดไ…

ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

การใช้ดิจิทัลคอน…

คู่มือระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด (Big Data) สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิกา…

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 63

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING)

Download file แน…

ด่วนที่สุด ..การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562

มอ.หาดใหญ่ เปิดเรียนออนไลน์ฟรี เรียนจบตามเงื่อนไข พร้อมประกาศนียบัตร

PSU MOOC คอร์สเร…

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ภาคเรียนที่ 1/2562

แผนงานยุทธศาสตร์…

พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)

Download file : …