นโยบายการจัดการศึกษา 2563

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัยข้าราชการคร…

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560

VDO สอบผู้บริหารสถานศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

ศธ.ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครบ 6 ภูมิภาค

แนวข้อสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2561

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๑

ม.44 แก้ไของค์ประกอบ คกก.มาตรฐานวิชาชีพ